Tag Archives: DRR

Sự tham gia của cộng đồng là công cụ hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai tại đô thị

Có thể thấy Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) tại đô thị là một chủ đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của các thành viên UCR-CoP khi buổi hội thảo đầu tiên của … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sharpening our focus on urban disaster risk reduction

Efforts in disaster risk reduction (DRR) in Vietnam to date have primarily focused on rural areas and often employ effective community based disaster risk management (CBDRM) methods, yet there is an intensifying need for better DRR approaches in urban contexts. … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Extreme weather, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments