Cuộc họp lần thứ nhất của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Toàn thể cuộc họp

Toàn thể cuộc họp

Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất năm 2017 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng (gọi tắt là Ban Điều phối).

Tham dự cuộc họp gồm có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, đại diện các bộ ngành liên quan, Viện chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET), Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Tổ chức Care International, Cơ quan quản lý nước và biển Thụy Điển (SwAM), NIO, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành của hai địa phương.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ Tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ Tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc

Tại cuộc họp, Ban Điều phối 2 địa phương đã trao đổi cụ thể việc thành lập, các nội dung về quy chế hoạt động và khung kế hoạch giai đoạn 2017-2020 về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng. Đồng thời, cuộc họp đã kết hợp nội dung khởi động Dự án “Hỗ trợ xây dựng thể chế liên tỉnh để nâng cao khả năng chống chịu ở lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn” thông qua Đối tác Xây dựng Khả năng Chống chịu Toàn Cầu (gọi tắt là GRP).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng trong quá trình phát triển của hai địa phương, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, những nguy cơ về ô nhiễm môi trường, xói lở bờ biến, sự khai thác sử dụng nguồn nước trong lưu vực này. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác điều phối giữa hai tỉnh, thành phố, giữa các Sở, ngành trong công tác này. Theo đó, Ban điều phối lưu vực sông và vùng bờ sẽ có vai trò giúp Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, điều hành, giám sát việc triển khai các hoạt động về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng và các nhiệm vụ liên quan tại Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh Quảng Nam và Ban Thường vụ thành phố Đà Nẵng. Tổ công tác thường trực là tổ chức đầu mối để tham mưu Ban điều phối liên tỉnh triển khai các hoạt động, nhiệm vụ liên quan.

Khung Kế hoạch hoạt động trong giai đoạn 2017-2020 được tổ soạn thảo 2 địa phương xây dựng nhằm đề ra và tổ chức triển khai các hoạt động phối hợp giữa hai địa phương để thực hiện các vấn đề ưu tiên của vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Thông qua quá trình triển khai, sẽ là những cơ sở thực tiễn để giúp Ban Điều phối xác định các vấn đề liên quan đến phát triển vùng, từ đó làm cơ sở tham mưu, đề xuất mở rộng các nội dung hợp tác, phối hợp giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

5 lĩnh vực trọng tâm, gồm: (1) Thiết lập thể chế và đối thoại định kỳ liên tỉnh liên quan đến quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ; (2) Đánh giá tác động và dự báo các nguy cơ rủi ro xảy ra trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn tác động đến phát triển đô thị ở lưu vực sông và vùng bờ; (3) Tăng cường công tác phối hợp liên vùng để sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả và chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái đối với lưu vực sông và vùng bờ; (4) Tăng cường hệ thống giám sát chất lượng môi trường lưu vực sông và vùng bờ; (5) Tăng cường, nâng cao kiến thức, nhận thức để đáp ứng các yêu cầu thực hiện Quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ.

Bà Dương Quỳnh Anh, đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, việc thành lập Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng vẫn hoàn toàn phù hợp với bối cảnh hiện nay quốc gia đang xây dựng Đề án thành lập 6 Ủy ban lưu vực sông, trong đó lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ thuộc 4 lưu vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập. Với quy mô của 2 địa phương, hoạt động của Ban Điều phối lưu vực này có thể xem là mô hình thí điểm, xây dựng các bài học kinh nghiệm trong việc lập và xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động cho các ủy ban lưu vực sông. Bà Quỳnh Anh cũng lưu ý, Ban Điều phối cần xem xét quy chế, kế hoạch hoạt động của mình để ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước của các ngành mà tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác quản lý tài nguyên nước. Việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường của hai địa phương làm cơ quan đầu mối là phù hợp với chức năng nhiệm vụ quản lý nguồn nước được quy định.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, cơ quan thường trực Ban Điều phối của thành phố Đà Nẵng nhận định: Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của Ban Điều phối, Sở sẽ tiếp tục rà soát để tham mưu Ban điều phối bổ sung các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến khai thác, sử dụng nguồn nước trên lưu vực Vu Gia –Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng. Trước tiên, cần bổ sung các thành viên như Thủy điện A Vương, Sông Bung, Đắk Mi 4. Trong quá trình hoạt động, Sở sẽ tiếp tục tham mưu Ban Điều phối rà soát các cơ chế, quy định để dần đi vào hoạt động ngày một hiệu quả. Ông cũng đề nghị cần lưu ý đối với lưu vực này như nhiễm mặn, ô nhiễm nguồn nước và đặc biệt về vấn đề chia sẻ các khó khăn, thách thức giữa 2 địa phương trong trường hợp các sự cố thiên tai hay thời tiết cực đoan xảy ra.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cũng đưa ra vấn đề cần gắn kết vai trò cộng đồng vào công tác quản lý lưu vực sông. Cụ thể là vai trò của cộng đồng trong giám sát việc khai thác, sử dụng nguồn nước, vai trò của hội đoàn thể trong truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ, quản lý nguồn nước. Cách thức quản lý có thể bằng các phương pháp truyền thống và cũng có thể bằng các phương thức mới như mạng xã hội, internet. Đồng thời phải xem xét, quản lý tài nguyên nước nhưng cũng phải quản lý tổng hợp các vấn đề về kinh tế – xã hội hướng tới phát triển bền vững, quản lý sinh thái.

Đồng chủ trì tại cuộc họp, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu, hai địa phương tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục điều chỉnh dự thảo cho phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó, xác định rõ mục tiêu, xây dựng khung hoạt động phù hợp để không chồng chéo, hợp lý với quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời xác định vấn đề ưu tiên, vai trò giữa quản lý nhà nước và Ban Điều phối, Ban điều phối sẽ giúp hoạt động của các ngành và của 2 địa phương ngày càng tốt hơn.

Ông Hồ Kỳ Minh kết luận, việc thành lập và hoạt động của Ban Điều phối sẽ sớm được ký kết trên cơ sở thống nhất của 2 địa phương và tham vấn thêm ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quản lý tổng hợp là cách tiếp cận mới, tổng hợp, liên ngành, liên vùng – sẽ rất cần thiết để quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng. Hàng năm, Ban Điều phối sẽ tổ chức họp, đánh giá chi tiết và rà soát hoạt động chi tiết mỗi năm. Đồng thời đề nghị các Sở ngành của hai địa phương nghiên cứu, sớm đề xuất những dự án, đề án mang tính cấp thiết, hỗ trợ kịp thời các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Mai Hương, Sở TN&MT Đà Nẵng

This entry was posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s