Local Authorities and Communities Working Together to Build Resilience

ISET projects to deliver an early warning system for floods, riverbank erosion control measures and reducing the prevalence of dengue fever, all have something in common; successful collaboration between the community and government.

In Quy Nhon, local communities, with training and capacity building, developed their own flood-response plans including the identification of vulnerable individuals and evacuation routes. While local government authorities helped local officials to see how the project would help them to better serve and protect vulnerable local residents.

In Can Tho the co-management of riverbank erosion control was achieved through institutional mechanisms that combined community initiative and oversight the government providing technical and financial support. And dengue fever prevention has been enhanced through community based monitoring, awareness-raising and prevention practices while ward leaders have organised Ward Health Clubs.

For further information about these projects, the case studies in English and Vietnamese can be found at blog.i-s-e-t.org or click the images below:

 

 

 

 

 

 

 

          (The article was originally posted from blog.i-s-e-t.org)


Chính quyền địa phương và cộng đồng cùng phối hợp để xây dựng khả năng chống chịu với BĐKH

Ba dự án của ISET về xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm, các biện pháp phòng chống sạt lở bờ sông và giảm tỷ lệ lây nhiễm sốt xuất huyết đều có một đặc điểm chung, đó là sự hợp tác thành công giữa cộng đồng và chính quyền địa phương.

Tại Quy Nhơn, cộng đồng địa phương, được tập huấn và đào tạo nâng cao năng lực, đã tự mình xây dựng các kế hoạch ứng phó với lũ bao gồm cả việc xác định các đối tượng dễ bị tổn thương cũng như các con đường sơ tán khi có lũ. Trong khi đó, vai trò của chính quyền là giúp cán bộ địa phương tìm ra cách thức mà dự án có thể hỗ trợ để họ phục vụ và bảo vệ tốt hơn cho những người dễ bị tổn thương tại địa phương.

Tại Cần Thơ, mô hình đồng quản lý phòng chống sạt lở bờ sông đạt được thành công thông qua cơ chế kết hợp sáng kiến của cộng đồng với sự giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cũng như tài chính của chính quyền địa phương. Dự án phòng chống bệnh sốt xuất huyết thực hiện cơ chế giám sát, truyền thông nâng cao nhận thức và các biện pháp dự phòng dựa vào cộng đồng, trong khi lãnh đạo các phường dự án thành lập các Câu lạc bộ Sức khỏe phường.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dự án này, xem các nghiên cứu trường hợp bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt tại blog.i-s-e-t.org hoặc chọn các hình ảnh bên dưới.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

(Bài viết được đăng lại từ trang blog.i-s-e-t.org)

 

This entry was posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s