Urban Resilience Challenge—What is your idea? Thử Thách Khả Năng Chống chịu ở Đô Thị—Ý tưởng của bạn là gì?

Challenge“How might urban slum communities become more resilient to the effects of climate change?”. If you have an answer to this question then you might want to join the Urban Resilience Challenge to share  your idea(s) with the world. “Winners of this challenge are eligible for a share of up to $800,000 in funding and technical design assistance to bring some the best ideas to life.”–IDEO.org & The Amplify Team. The event was created by OpenIDEO, Amplify and the Global Resilience Partnership. For more information, please visit:

https://challenges.openideo.com/challenge/urban-resilience/brief

We hope to see ideas from our UCR-CoP members, good luck!


“Làm thế nào để những khu ổ chuột ở đô thị có thể tăng cường khả năng chống chịu với những ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu.” Nếu bạn có câu trả lời cho câu hỏi trên thì có thể bản muốn tham gia Thử thách khả năng chống chịu ở đô thị để chia sẻ rộng rãi ý tưởng của mình với thế giới!. “Những tổ chức cá nhân chiến thắng trong thử thách này có cơ hội được nhận một phần tài trợ và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật lên tới 800,000 đô la Mỹ để có thể biến những ý tưởng tốt nhất thành hiện thực.”—IDEO.org và The Amplify Team.

Thử thách này do OpenIDEO, AmplifyGlobal Resilience Partnership tổ chức. Để biết thêm thông tin, xin truy cập:

https://challenges.openideo.com/challenge/urban-resilience/brief

Hy vọng rằng sẽ có nhiều ý tưởng từ các thành viên của cộng đồng UCR-CoP, chúc may mắn!

 

This entry was posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s