Blog Archives

Bài học từ lũ – Chương trình trao đổi học hỏi giữa Việt Nam và Thái Lan

Tháng 5, 2013 – Chuyến trao đổi học hỏi giữa Việt Nam và Thái Lan được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam. Chương trình bao gồm chuyến đi thực địa và Hội thảo về … Continue reading

Video | Posted on by | Leave a comment