Blog Archives

Đà Nẵng – Giải bài toán cân bằng nước trong bối cảnh phát triển đô thị và biến đổi khí hậu

Ngày 29/12/2016, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Chương trình Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu (gọi tắt là ACCCRN), Văn phòng biến đổi khí hậu tổ chức Hội … Continue reading

Image | Posted on by | Leave a comment

Happy International Women’s Day!

Image | Posted on by | Tagged , , , , | Leave a comment

HAPPY NEW YEAR 2015

Image | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment