Tag Archives: ven do

Joining efforts for Urban Climate Resilience in Vietnam – Results from UCR-CoP Discussions

Yesterday (May 16, 2017) in Hanoi, active participants of the UCR-CoP met for the second time in 2017 to share and update of their work in climate resilience building in various cities and levels in Vietnam. The meeting was organized … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Tạo cơ sở thực chứng qua Bộ chỉ số Chống chịu cho các Đô thị Việt Nam

Ngày 16/12/2015, các thành viên của Cộng đồng Hành động Thích ứng với BĐKH ở Đô thị (UCR-CoP) đã có cuộc họp nhằm chia sẻ kiến thức và quan điểm về xây dựng cơ sở thực chứng nhằm hỗ trợ … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Thay Đổi Rủi Ro Ngập Lụt ở Vùng Ven Đô và Mở Rộng Mạng Lưới Liên Kết

– đây chính là chủ đề của hội thảo UCR-CoP tháng 11 lần này và cũng là dịp để các thành viên cùng nghe và thảo luận các kinh nghiệm và kết quả từ các dự án liên quan đến … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment