Tag Archives: Urban Day

Đô thị hóa hướng tới phát triển bền vững

(Xây dựng) – Nằm trong chuỗi chào mừng ngày đô thị Việt Nam (8/11), tại TP.HCM; Bộ Xây dựng, Diễn đàn đô thị Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển Việt Nam … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Nỗ lực chung nhằm thúc đẩy sự lớn mạnh của UCR-CoP năm 2015 – Kết quả từ cuộc họp lập kế hoạch

Hơn 20 đại diện các tổ chức trong nhóm thành viên chủ chốt của UCR-CoP đã tham gia cuộc họp tại Hà Nội vào ngày 03/03/2015 nhằm xây dựng kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho các hoạt động … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Joint efforts for the Take-off of the UCR-CoP in 2015 – Results from the planning meeting

More than 20 core members of UCR-COP gathered at our planning meeting in Hanoi on March 03, 2015 for some challenging planning exercise, and nailed down specific targets to work towards in 2015. The participants—including Urban Development Agency, UN-HABITAT, BTC, … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , | 3 Comments