Tag Archives: training

Strengthening the nexus of ‘urban’ and ‘climate’: Urban Climate Change Resilience training for urban professionals

In the wake of tremendous losses from abnormal natural disasters recently, cities and provinces in Vietnam—coastal, river delta, mountainous and highland alike—are more and more acutely aware of the growing threats from climate change. However, city planners, academics, and urban … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tăng cường sự liên kết của địa hạt ‘đô thị’ và ‘khí hậu’: Đào tạo về Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị cho các cán bộ chuyên môn ở Việt Nam

Trước những thiệt hại to lớn của các hiện tượng thiên tai bất thường trong thời gian qua, các tỉnh và thành phố của Việt Nam, dù là những địa phương duyên hải, đồng bằng châu thổ hay đồi núi … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sharing and collaboration at the heart of urban climate resilience: Contents from UCR-CoP workshop June 2015

Sharing the experience and knowledge of training and research projects on urban climate resilience in Vietnam, and seeking potential cooperation are key objectives in mind for all 30 members who participated in the sharing workshop of UCR-CoP. The event was … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Chia sẻ và hợp tác nhằm xây dựng năng lực thích ứng với BĐKH: Các nội dung giá trị từ hội thảo UCR-CoP tháng 6/2015

Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và kiến thức từ các dự án đào tạo, nghiên cứu và lập kế hoạch thích ứng với BĐKH tại Việt Nam và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng là mục … Continue reading

Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment