Tag Archives: thanh pho

Tạo cơ sở thực chứng qua Bộ chỉ số Chống chịu cho các Đô thị Việt Nam

Ngày 16/12/2015, các thành viên của Cộng đồng Hành động Thích ứng với BĐKH ở Đô thị (UCR-CoP) đã có cuộc họp nhằm chia sẻ kiến thức và quan điểm về xây dựng cơ sở thực chứng nhằm hỗ trợ … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment