Tag Archives: So Xay Dung

Thay Đổi Rủi Ro Ngập Lụt ở Vùng Ven Đô và Mở Rộng Mạng Lưới Liên Kết

– đây chính là chủ đề của hội thảo UCR-CoP tháng 11 lần này và cũng là dịp để các thành viên cùng nghe và thảo luận các kinh nghiệm và kết quả từ các dự án liên quan đến … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Changing Flood Risks in Peri-Urban Areas And Expanding Your Network

That is the UCR-CoP meeting’s theme for our November meeting where members of UCR-CoP gathered together to hear and discuss project results and experiences related to changing flood risks in Peri-Urban areas as well as urban planning and development in … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, urban planning, Urban resilience, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment