Tag Archives: o nhiem moi truong

Cuộc họp lần thứ nhất của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất năm 2017 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment