Tag Archives: heatstress

Sharing and collaboration at the heart of urban climate resilience: Contents from UCR-CoP workshop June 2015

Sharing the experience and knowledge of training and research projects on urban climate resilience in Vietnam, and seeking potential cooperation are key objectives in mind for all 30 members who participated in the sharing workshop of UCR-CoP. The event was … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Chia sẻ và hợp tác nhằm xây dựng năng lực thích ứng với BĐKH: Các nội dung giá trị từ hội thảo UCR-CoP tháng 6/2015

Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và kiến thức từ các dự án đào tạo, nghiên cứu và lập kế hoạch thích ứng với BĐKH tại Việt Nam và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng là mục … Continue reading

Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment