Tag Archives: DRR

Multi-Hazard Early Warning Conference: Saving Lives, Reducing Losses

Climate change, associated extreme weather and demographic shifts means that record numbers of people are exposed to floods, heatwaves and other hazards. Improved early warning systems and more coordinated disaster risk reduction are therefore more important than ever before. To … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, flood management | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Hội nghị “Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017”

   “Để có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia tốt, chúng ta không chỉ dựa vào chuyên gia và nguồn vốn nước ngoài mà cần biết cách huy động các chuyên gia trong nước, các bộ, ngành … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Extreme weather, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

When all community members find themselves in a vulnerable situation, persons with disabilities may face even greater challenges

Our UCR-CoP member Nguyen Thi Phuc Hoa is on ACCCRN network member interivew. Nguyen Thi Phuc Hoa is an expert with an extensive background in working in the field of disaster risk reduction and climate change. She’s involved in many … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh | Tagged , , , | Leave a comment

Sự tham gia của cộng đồng là công cụ hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai tại đô thị

Có thể thấy Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) tại đô thị là một chủ đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của các thành viên UCR-CoP khi buổi hội thảo đầu tiên của … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment