Tag Archives: an ninh nguon nuoc

Nâng cao Khả năng Chống chịu ở lưu vực Vu Gia – Thu Bồn

Đây là chủ đề tổng thể của Dự án “Hỗ trợ xây dựng thể chế liên tỉnh để nâng cao khả năng chống chịu ở lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn”được Đối tác Xây dựng Khả năng Chống chịu Toàn … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Cuộc họp lần thứ nhất của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất năm 2017 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment