Vietnam Urban Areas to Integrate between Green Growth and Climate Change Resilience

The Vietnam forum on urban planning and development towards green growth and climate resilience was jointly held by the Ministry of Construction, the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), and the Quang Ngai provincial People’s Committee from  August 23 – 24, in Tam Ky city, Quang Ngai province. The forum, which was co-chaired by the Deputy Minister of Construction Phan Thi My Linh, the Director of UN-Habitat Mr. Nguyen Quang, and the Vice President of Quang Nam People’s Committee Mr.Le Tri Thanh, saw the attendance of over 200 participants who are leaders the agencies at central level, relevant ministries and departments, Provincial/City People’s Committees, and representatives from embassies, the UN organizations, international organizations, research institutes, international and Vietnamese universities, and representatives of cities in the world, the private sectors and other partners.

Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội thảo

Deputy Minister of Construction, Phan Thi My Linh, delivered opening speech at the forum

The forum focused on the following specific objectives: (1) Promoting local initiatives in implementing Objective 11 (Sustainable urban areas and community) within the Sustainable Development goal framework, contributing to developing new urban program in Habitat III; and strengthening commitments to carry out the Paris agreement and reporting on the Intended Nationally Determined Contribution; (2) introducing some principles and guidelines on green growth and climate change resilience in urban planning and development, and international experience sharing (eg: Korea, Israel, etc.) in development of urban cities; (3) developing strategic partnership in urban planning and development towards green growth and climate change resilience between local governments, private sectors, donors and relevant stakeholders.

In her opening speech, Deputy Minister of Construction, Phan Thi My Linh stressed the relation between economic growth and urbanization, and that urbanization created motivation for economic growth; research on green growth and climate resilience affirming the role of urban areas. She also highlighted the role that urban areas play in motivating socioeconomic development, and oriented towards sustainable urban development, and integration between green growth and climate change resilience.

The forum also focused on in-depth discussions on urban administration and urban economy towards green growth and climate change resilience and shared initiatives on urban development and opportunities for low-carbon development orientation and climate change resilience.

This was the first time the Vietnam Urban Forum was held in Tam Ky, a young and small-size urban city in terms of population and center-focused urban designs, thus, it also attracted interest of experts in sharing measures for development and future orientation for Tam Ky city.

(Translated and reposted from www.cccodanang.gov.vn)


Đô thị Việt Nam-tích hợp giữa tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 8 năm 2016, Diễn đàn Quy hoạch và Phát triển Đô thị hướng tới Tăng trưởng xanh và Ứng phó với biến đổi khí hậu do Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc UN-Habitat, phối hợp với Diễn đàn Đô thị Việt Nam (VUF), Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tại thành phố Tam Kỳ. Diễn đàn có sự tham dự và chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, ông Nguyễn Quang, Giám đốc UN-Habitat Việt Nam và ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; cùng hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan cấp Trung ương, Bộ ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố, các Đại sứ quán, các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phát triển quốc tế, Viện Nghiên cứu, trường Đại học trong nước và quốc tế, đại diện các thành phố trên thế giới, khu vực tư nhân và một số đối tác khác.

Diễn đàn tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau: (1) Thúc đẩy các sáng kiến địa phương trong việc triển khai Mục tiêu số 11 (Đô thị và Cộng đồng bền vững) trong khuôn khổ Mục tiêu Phát triển Bền vững, đóng góp cho xây dựng Chương trình Đô thị mới trong Habitat III; và tăng cường cam kết thực hiện thỏa thuận Paris và Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam; (2) Giới thiệu một số nguyên tắc, hướng dẫn về tăng trưởng xanh và thích ứng với BĐKH trong quy hoạch và phát triển đô thị, chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế (Hàn Quốc, Israel…) trong xây dựng thành phố xanh; (3) Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trong quy hoạch và phát triển đô thị theo định hướng tăng trưởng xanh và ứng phó với BĐKH giữa chính quyền, khối tư nhân, nhà tài trợ và các bên liên quan.

Trong nội dung Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với đô thị hóa, hay đô thị hóa là động lực cho phát triển kinh tế; các nghiên cứu về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu đã khẳng định vai trò của đô thị. Qua đây, bà Phan Thị Mỹ Linh cũng khẳng định vai trò động lực phát triển kinh tế-xã hội của đô thị Việt Nam và định hướng phát triển đô thị bền vững, tích hợp giữa tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi.

Hội thảo đã tập trung thảo luận chuyên sâu về quản trị đô thị và kinh tế đô thị hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó với BĐKH, cũng như chia sẻ những sáng kiến thức trong phát triển đô thị và cơ hội lồng ghép định hướng phát triển cacbon thấp và ứng phó biến đổi khí hậu.

Lần đầu tiên Diễn đàn đô thị Việt Nam được tổ chức tại thành phố Tam kỳ, là đô thị trẻ và có quy mô nhỏ về dân số và thiết kế đô thị chủ yếu tập trung ở trung tâm, đã thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia trong việc chia sẻ các giải pháp nhằm phát triển và định hướng cho tương lai của thành phố Tam Kỳ.

(Đăng lại từ trang www.cccodanang.gov.vn)

This entry was posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, green growth, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s