Vulnerability to Flooding in Peri Urban Areas in the Context of Urban Development and Climate Change

IMG_9325

There are many causes for flooding. Urban development is one of the issues that should be addressed when the flood events, flooding in recent years has significantly impact community life. In Da Nang, the urban constructions, living works being open towards the south of the city. Obviously, this development meets the needs of the community, contributing to the development aspect of the new urban development motivational positive about life, social welfare of the majority of the population rural past. However, there were problems at the local impact on the existing residential area. The best solution is now planning to involve an element of “region”. The infrastructure works such as transport, welfare should consider carefully drainage solutions to prevent them becoming flood embankments and thus forming new flooded areas and prolonging floods, not only in the area of ​​Da Nang but also when it affects upstream Quang Nam province.

To read and download the document, please visit here.


 

TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO NGẬP LỤT Ở CÁC KHU VỰC CHUYỂN ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nguyên nhân ngập lụt thay đổi do nhiều yếu tố. Phát triển đô thị là một trong những vấn đề cần được chú trọng khi diễn biến lũ, ngập lụt trong những năm gần đây đã tác động rõ rệt đến đời sống cộng đồng. Ở Đà Nẵng, các công trình đô thị, dân sinh đang được mở dần về phía Nam thành phố. Rõ ràng, việc phát triển này đã đáp ứng với nhu cầu của cộng đồng, góp phần phát triển diện mạo của các đô thị mới, tạo động lực phát triển tích cực về đời sống, an sinh xã hội của phần lớn bộ phận dân cư nông thôn trước đây. Tuy nhiên, đã có không ít những vấn đề nảy sinh cục bộ tác động đến các khu dân cư hiện hữu. Giải pháp tốt nhất hiện nay là công tác quy hoạch cần gắn với yếu tố “vùng”. Các công trình hạ tầng, giao thông, dân sinh cần được đồng thời xem xét kỹ các giải pháp thoát lũ để hạn chế trở thành những đê bao chắn lũ ở khu vực, hình thành nên những vùng ngập lụt mới và kéo dài thời gian ngập, không chỉ ở địa phận Đà Nẵng mà còn tác động đến phía thượng lưu thuộc tỉnh Quảng Nam.

Để xem và tải về bài viết, xin truy cập tại đây.

This entry was posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s