Explore ACCCRN: Find Out More Through the Eyes of Individuals and Institutions/ Tìm hiểu về ACCCRN Dưới Góc Nhìn của các Cá Nhân và Tổ Chức

acccrnDear  colleagues,

In 2008, The Rockefeller Foundation launched ACCCRN. The initiative initially focused on strengthening the capacities in cities to plan, finance and implement urban climate change resilience (UCCR) strategies and actions in 10 cities across India, Indonesia, Thailand and Vietnam, though these early experiences have helped support the development of models that have now been expanded to over 40 additional cities, including the Philippines and Bangladesh. A range of implementing partners brought their deep expertise to the design and facilitation of this work across different contexts. The process of building city resilience has five essential elements at its core.

Click on engagement, assessment, planning, action, learning and involving multiple stakeholders to find out more through the eyes of individuals and institutions who have first-hand experiences of the process. On each page, you’ll also find links to further resources such as City Resilience Strategies from actual cities, examples of real assessments prepared, and links to tools that were developed and are still used today.

Best wishes,

Ratri Sutarto
ACCCRN Network


Thân gửi các bạn,

Năm 2008, Quỹ Rockefeller khởi động chương trình ACCCRN. Ở các giai đoạn đầu tiên, sáng kiến này tập trung tăng cường năng lực cho các đô thị trong lập kế hoạch, cung cấp tài chính và thực thi các chiến lược và hành động về Chống chịu với BĐKH ở đô thị (UCCR) tại 10 thành phố ở Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Những kinh nghiệm ban đầu này đã hỗ trợ quá trình xây dựng các mô hình thí điểm, từ đó triển khai ra hơn 40 thành phố khác, bao gồm các thành phố ở Philipin và Bangladesh. Tập hợp các đối tác triển khai dự án đem đến những kiến thức chuyên sâu trong thiết kế và hỗ trợ quá trình chống chịu với BĐKH cho các đô thị trong nhiều bối cảnh khác nhau. Quá trình này bao gồm năm yếu tố cốt lõi.

Hãy truy cập vào các trang tham gia, đánh giá, lập kế hoạch, hành động, học hỏihuy động nhiều bên liên quan để tìm hiểu thêm về các khía cạnh này dưới góc nhìn của các cá nhân và tổ chức đã trực tiếp tham gia vào quá trình này. Mỗi trang đều có đường link tới các nguồn thông tin liên quan, như Chiến lược Chống chịu ở Đô thị thực tế của các đô thị, ví dụ thực tế về các nghiên cứu đánh giá, và các công cụ đã được xây dựng và hiện vẫn đang được sử dụng.

Thân mến,

Ratri Sutarto
Mạng lưới ACCCRN

cc94511b-430b-4321-987d-076758ac7f71

This entry was posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s