Monthly Archives: August 2015

Strengthening the nexus of ‘urban’ and ‘climate’: Urban Climate Change Resilience training for urban professionals

In the wake of tremendous losses from abnormal natural disasters recently, cities and provinces in Vietnam—coastal, river delta, mountainous and highland alike—are more and more acutely aware of the growing threats from climate change. However, city planners, academics, and urban … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tăng cường sự liên kết của địa hạt ‘đô thị’ và ‘khí hậu’: Đào tạo về Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị cho các cán bộ chuyên môn ở Việt Nam

Trước những thiệt hại to lớn của các hiện tượng thiên tai bất thường trong thời gian qua, các tỉnh và thành phố của Việt Nam, dù là những địa phương duyên hải, đồng bằng châu thổ hay đồi núi … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment